ბმულები

შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრისთვის“ რადიოსიხშირეების მინიჭების შესახებ

შპს ”საქართველოს ტელერადიოცენტრისთვის” რადიოსარელეო სიხშირეების მინიჭების შესახებ

ღია საეთერო მულტიპლექსპლატფორმებთან მაუწყებელთა დაშვების წესი  (საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება №5)


თბილისის  ტელეკოშკის  3D  მოდელი


მოწვევის  ოფერტაბეჭდვა