2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

კაპიტალის მოძრაობა


საქმიანობის შედეგები


ხელმძღვანელობის ოფიციალური ინფორმაცია


ფინანსური მდგომარეობა


ფულადი სახსრების მოძრაობა


განმარტებები


2017 წლის ფინანსური ანგარიშგებასაქართველოს ტელერადიოცენტრის 2017 წლის ფინანსური ანგარიშგება


საქართველოს ტელერადიოცენტრის აუდიტორული დასკვნა 2017 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაზე


შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრის“ ანგარიში


2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება


საქართველოს ტელერადიოცენტრის 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგება


საქართველოს ტელერადიოცენტრის აუდიტორული დასკვნა 2016 წლის ფინანსურ ანგარიშგებაზე


შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრის“ ანგარიშიმმართველობითი ანგარიშგება
ბეჭდვა