საქართველოს ტელერადიოცენტრის ციფრული სამაუწყებლო ქსელის ძირითადი გადამცემი სადგურები