საქართველოს ტელერადიოცენტრის ციფრული სამაუწყებლო საბაზისო ქსელის მონიტორინგი

კომენტარი

მართკუთხედით  აღნიშნული  სატელევიზიო გადამცემი სადგურები  არ  არის  აღჭურვილი დიზელ-გენერატორებით,  შესაბამისად  ასეთი  სადგურების  არ  მუშაობის  მიზეზი  უმეტეს  შემთხვევაში შეიძლება  იყოს  მათთვის  ელექტროენერგიის  არ  მიწოდება.


ომალოს სატელევიზიო გადამცემი სადგურის  მიკრორეტრანსლატორი მუშაობს მზის პანელებით გენერირებულ ელექტროენერგიაზე. მოღრუბლული ამინდის პირობებში ენერგია არ არის საკმარისი მიკრორეტრანსლატორის ჩასართავად. მიკრორეტრანსლატორი  განაახლებს მუშაობას მაშინ როცა  დაიმუხტება მისი აკუმულატორი.