შენიშვნა:

მართკუთხედით აღნიშნული სატელევიზიო გადამცემი სადგურები არ არის აღჭურვილი დიზელ-გენერატორებით, შესაბამისად ასეთი სადგურების არ მუშაობის მიზეზი უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება იყოს მათთვის ელექტროენერგიის არ მიწოდება.